חוברת ארנונה 2019

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה .2 בגין קרן

מ”ר 70 עד

66%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם “הסכם

” אשר לא קיבלו 2 קרן הנחה בארנונה עד כה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים בהתאם.

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

66%

נפגעי מלחמה • נכה צה”ל.

• נכה פעולות איבה. • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור. • נכה משטרה. • משפחה שכולה (חייל שנספה). • שארים שכולים (פעולות איבה). פטור חיילים • חייל בשירות סדיר עד חודשים מיום 4 תום שחרורו. • מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת. • משרת בשירות אזרחי מלא (משך השירות שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים). • משרת בשירות אזרחי חלקי (משך השירות שעות שבועיות 20 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים).

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים מתאימים. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד

100%

100%

4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

100%

50%

המרכז לשירות מסגרת משמעותי - המאגדת את סך הפעילות העירונית במטרה להעלות את שיעורי המתגייסים והגדלת היקף המתנדבים לשירות משמעותי ולמסלולי קצונה בצה”ל

23

Made with FlippingBook flipbook maker