חוברת ארנונה 2019

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. * .)1 הוגשה בקשה חתומה (טופס * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום ת”ז שלו ושל ילדיו) ותעודת גרושין/הסכם גירושין/תעודת פטירה. • אם הילד בשירות לאומי/צבאי יש להמציא אישור מהמוסד בו משרת.

100 עד מ”ר

20%

הורה עצמאי • כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה .1992 עצמאי, תשנ”ב • הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או בת מתנדבת בשירות הלאומי - כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי 21 שגילם אינו עולה על שנה. • אישור על פתיחת תיק חודשים. 24 גירושין מעל • אלמנים לילדים המתגוררים עמם עד גיל ובתנאי 21 או עד גיל 18 שמשרתים בשירות סדיר או בשירות לאומי.

* בהתאם לטבלת הכנסה שתהיה .1/1/2018- בתוקף ב * .)2 הוגשה בקשה חתומה (טופס

בהתאם לטבלת הכנסה )3(

הנחה על פי מבחן הכנסה )3(

גן הפיראטים גן השעשועים היפהפה, הממוקם ברצועת החוף מצפון למי-עמי, מציע פעילות כייפית לפעוטות והנאה לאימהות. בפארק מתקני שעשועים ואניית פירטים גדולה, ספסלי ישיבה, עציצי נוי וסככת צל ענקית.

26

Made with FlippingBook flipbook maker