חוברת ארנונה 2019

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה 100% מכל שטח הבניין (לתקופה של עד חודשים) 12

הזכאים להנחה

סוג ההנחה

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון העובדה שהבניין חדש וריק. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבנין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבנין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • נכס ריק שאינו בשימוש ושאינו נכס מגורים, זכאי להקלה נוספת בארנונה לתקופה של 50% בשיעור של חודשים נוספים. 30 • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

מחזיק בבנין שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ריק. שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך 12 תקופה רצופה של עד חודשים. המחזיק בבנין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, 30 לתקופה של לפחות יום ברציפות.

בנין חדש

100% מכל שטח הבניין (לתקופה של חודשים 6 עד במצטבר, כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין)

בניין ריק

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

• פטור לכל

המחזיק בבנין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו..

בנין שאינו ראוי לשימוש

שטח הבניין בשלוש השנים הראשונות בהתאם לסעיף לפקודת 330 העיריות. • לאחר תקופה זו תעריף מופחת לפי פקודת העיריות

וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון

העובדה שהבניין נהרס או ניזוק שאי אפשר לשבת בו. • יש לצרף מסמכים המאמתים את סיבת הבקשה • ההנחה תינתן ממועד מסירת

ההודעה בכתב לעירייה. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס.

פארק אשדוד ים מהאתרים היפים והמזוהים ביותר עם דונם ובו 200- אשדוד. משתרע על כ אמפי פארק ענק, אגם מים ומזרקה מזמרת, מגרשי ספורט ומתקני שעשועים, תצפית נוף, גן סלעים ומדשאות רחבות.

27

Made with FlippingBook flipbook maker