חוברת ארנונה 2019

על פי החוק, עדכון תעריפי הארנונה 0.32% הינו בשיעור של 2019 לשנת לעומת התעריפים שהיו בתוקף ובכפוף לכל שינוי/עדכון 1/1/2018– ב בכל חוק אשר יחול כדין. הגשת השגה על חיובי ארנונה מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס. השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה יום ממועד קבלת החיוב 90 בעירייה תוך השנתי או ממועד קבלת החיוב לנכס חדש. דרכי הגשת השגה אין צורך להגיע לאגף הגבייה, יש להגיש את ההשגה: , אשדוד 10 . בדואר רשום: הגדוד העברי 1 hasaga@ashdod.muni.il . במייל: 2 08-8545441 : . בפקס 3 60 תשובת מנהל הארנונה תינתן בתוך ימים מיום קבלת ההשגה במשרדו. לתשומת לבכם – הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו. יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע על מנת להימנע מתשלום של ריבית פיגורים והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערר שהגיש המחזיק בנכס, יוחזרו לו תשלומי היתר ששילם.

ארנונה ואגרת שמירה

ארנונה מהי? ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על מחזיקי נכסים (דירות מגורים ונכסים לשימושים אחרים). הארנונה מוטלת על כל הנכסים שבתחום שיפוטה של העירייה. היא משמשת למימון כלל פעולותיה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר, לרבות בתחומים הבאים: חינוך, תרבות וספורט, רווחה ושירותי קהילה, תברואה ופינוי אשפה, שיפור פני העיר, כבישים ומדרכות, רמזורים ותאורת רחובות, גינון פארקים וחופי רחצה, תכנון ובניין עיר ועוד.

חיובי הארנונה – כיצד הם נקבעים חיובי הארנונה הם שנתיים ומתייחסים 1/1/2019 – 31/12/2019 לתקופה הארנונה השנתית מחושבת על פי שטחו של הנכס, מיקומו והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו’) בהתאם ללוח התעריפים כמפורט בצו הארנונה .2019 לשנת , למגורים לצורך קביעת שיעורי הארנונה מהווה העיר אשדוד איזור מס אחד. לקביעת שיעורי הארנונה על נכסים – מסחר, שאינם מגורים ליתר השימושים משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו’, חולקה העיר לחמישה אזורי מס.

5

Made with FlippingBook flipbook maker