חוברת ארנונה 2019

מועדי תשלום הארנונה ואגרת השמירה לשנת 2019 תשלום הארנונה על פי חוק יש לבצע ב- 2019 לשנת .1/1/2019 למרות האמור לעיל, החליטה מועצת העיר כי ניתן לשלם את 6– ב 2019 חיובי הארנונה לשנת תשלומים דו-חודשיים שווים וצמודים למדד בתאריכים: ,1/5/19 ,1/3/19 ,31/1/19 .1/11/19 ,1/9/19 ,1/7/19 תשלומים שיבוצעו לאחר מועדים אלה, יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי .1980 חובה – התש”מ מחזיק שלא יפרע שני תשלומים תקופתיים שוטפים במועדם, יחויב מיידית בתשלום מלוא יתרת הארנונה השנתית על פי כל דין.

השיטור העירוני – יחידה עירונית הפועלת בכל תחום השיפוט העירוני ומהווה מכפלת כח להגברת תחושת הביטחון האישי. היחידה פועלת תחת אגף הביטחון ומשטרת אשדוד ונותנת מענה מיידי בהתאם לקריאת מוקד.

אגרת שמירה – מהי? האגרה מיועדת למימון אבטחה ולהגברת ביטחון התושבים ומוטלת על פי חוק עזר עירוני. על מי חל תשלום אגרת השמירה? כל בתי האב והעסקים באשדוד, חייבים בתשלום האגרה. כמה נשלם עבור אגרת שמירה :)1/11/2018 – (נכון ל • למ”ר, עד ₪173.40 מגורים – מ”ר לשנה (מקסימום 100 לשנה). ₪173.40 : לתשלום • מ”ר - 500 עד עסקים – 500 לשנה. מעל ₪173.35 לשנה ₪520.07 - מ”ר (על פי חוק העזר העירוני לאגרת השמירה התעריפים מתעדכנים בהתאם לעדכון המדד). התשלום ייעשה באמצעות שוברי התשלום שהם חלק מחשבון הארנונה הדו – חודשי.

7

Made with FlippingBook flipbook maker