חוברת ארנונה 2024

זמן ביצוע (ימי עבודה)

תנאי ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

אישור לטאבו

סריקת המסמכים למערכת הגבייה, קבלת אישור ממורשית החתימה, גביית מיסים ואגרה מהלקוח והכנת האישור לטאבו סריקת המסמכים למערכת הגבייה ולפורטל אישורי הטאבו, גביית מיסים ואגרה מהלקוח. אם מדובר בהעברת בעלות אזי רישום הלקוח כמחזיק בנכס, העברת המסמכים לסבב חתימות במחלקת הנדסה עדכון הלקוח טלפונית כאשר התקבל אישור/חיוב ממחלקת הנדסה הנחות על פי חוק/על פי מבחן הכנסה הנחות הדורשות אישור ועדה הנחות בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים ריקים הזנת פטור נכס ריק במערכת הגבייה לאחר תום הבדיקות והאישור הסופי בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים לא ראויים לשימוש הזנת פטור ומענה סופי לאחר החלטת ועדה/מנהלת מח’ שומה מילוי בקשה להחזר כספים, העברה למחלקת בקרה לאישור יתרת הזכות, העברה למורשית חתימה, העברה למבצעת ההחזר בפועל שינוי כתובת למשלוח דואר נכס לא ראוי לשימוש טיפול בהחזרי כספים פניות / תלונות הציבור מענה ראשוני מענה סופי נכס ריק

הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה שאינה מצריכה אישור הנדסה

מותנה בתשלום הארנונה ואגרת הטאבו

ימים 3 עד

מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים

45 עד ימים

הנפקת אישור עירייה לטאבו בנכסים אחרים

ימים 3 עד קבלת האישור מותנה בתשלום המיסים

ימים 7 עד מותנה בהגשת

המסמכים הרלוונטים העומדים בקריטריונים

טיפול בבקשה להנחה

45 עד ימים

ימים 2 עד

מענה לפניות/תלונות ציבור

30 עד ימים

30 עד ימים

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור נכס ריק

14 עד ימים

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור ומענה סופי

30 עד ימים

ביצוע החזר כספים ללקוח

ימים 3

שינוי כתובת למשלוח דואר

11

www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker