חוברת ארנונה 2024

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי. • חודשים 6 המציא אישור שקיבל הבטחת הכנסה. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. • הומצא אישור מביטוח לאומי. • הוגשה בקשה חתומה.

מ”ר 100 עד

100%

אסיר ציון

נפשות 4 עד 70 - עד מ”ר 4 מעל נפשות - עד מ”ר 90 נפשות 4 עד 70 - עד מ”ר ------- 4 מעל נפשות - עד מ”ר 90

66%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. • הוגשה בקשה חתומה.

66%

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים: • מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות .1957 הנאצים, תשי”ז • .)BEG( מקבלי גמלת ממשלת גרמניה • .)OFG( מקבלי גמל, ממשלת הולנד • .)WUV( מקבלי גמלת ממשלת אוסטריה • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק .1957 הבלגי משנת ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצגה אסמכתה מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

מ”ר 70 עד

66%

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker