חוברת ארנונה 2024

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה .2 בגין קרן

מ”ר 70 עד

66%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע ” אשר לא 2 בשם “הסכם קרן קיבלו הנחה בארנונה עד כה. נפגעי מלחמה • נכה צה”ל. • נכה פעולות איבה. • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור. • נכה משטרה. • משפחה שכולה (חייל שנספה). • שארים שכולים (פעולות איבה). פטור חיילים • חייל בשירות סדיר עד תום חודשים מיום שחרורו. 4 • מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת. • משרת בשירות אזרחי מלא 40 (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע חודשים). 12 בתקופה של • משרת בשירות אזרחי חלקי (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע 20 חודשים). 24 בתקופה של

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים בהתאם.

נפשות 4 עד מ”ר 70 – עד נפשות 4 מעל מ”ר 90 - עד

66%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים מתאימים. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. • הוגשה בקשה חתומה.

נפשות 4 עד מ”ר 70 – עד

100%

100% 100%

נפשות 4 מעל מ”ר 90 - עד

50%

#קרדיט_צילום איליה קורוטקין

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker