חוברת ארנונה 2024

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח נפשות 4 עד מ”ר 70 עד נפשות 4 מעל מ”ר 90 עד

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי. • כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצויין משך השירות.

75%

משרת בשירות אזרחי חברתי (משך השירות הינו מלא שעות שבועיות בממוצע 30 חודשים) - 24 בתקופה של כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי חברתי (משך השירות הינו חלקי שעות שבועיות בממוצע 20 חודשים) - 36 בתקופה של כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי בטחוני שעות 36 (משך השירות הינו חודשים) 24 שבועיות במשך - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי משמר (משך השירות הינו מלא שעות שבועיות בממוצע 40 חודשים) - 12 בתקופה של כל עוד הוא משרת.

50%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

#קרדיט_צילום מייק אדרי

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker