חוברת ארנונה 2024

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי 1/1/2003 מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה הפסקה בת חודשים רצופים לפחות בזכאותו 6 לגמלה. • המבקש מחזיק בנכס. * הוגשה בקשה חתומה. * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום ת”ז שלו ושל ילדיו) ותעודת גרושין/ הסכם גירושין/תעודת פטירה. • אם הילד בשירות לאומי/צבאי יש להמציא אישור מהמוסד בו משרת.

מ”ר 100 עד

70%

וגמלת גמלת הבטחת הכנסה דמי מזונות ובתנאי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא 1/1/2003 חודשים 6 חלה הפסקה בת רצופים לפחות בזכאותו לגמלה. הורה עצמאי • כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה .1992 עצמאי, תשנ”ב • הורה עצמאי לילד המתגורר מתנדבת בשירות הלאומי - כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על שנה. 21 • אישור על פתיחת תיק חודשים. 24 גירושין מעל • אלמנים לילדים המתגוררים או עד 18 עמם עד גיל ובתנאי שמשרתים 21 גיל בשירות סדיר או בשירות לאומי. איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או בת

מ”ר 100 עד

20%

* בהתאם לטבלת הכנסה שתהיה בתוקף .1/1/2024- מ * הוגשה בקשה חתומה.

בהתאם לטבלת הכנסה

> הנחה על פי מבחן הכנסה

#קרדיט_צילום מייק אדרי

19 19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker