חוברת ארנונה 2024

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה

הזכאים להנחה

סוג ההנחה נכה צה”ל בעסק

• אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים 1959 - (תגמולים ושיקום), התשי”ט (נוסח משולב) • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף לפקודת מס הכנסה לשנה 181 עד 174 הנוכחית. או אם היה חייב במקדמות - אישור כי אינו חייב במס הכנסה לאותה שנת כספים.

• מחזיק בעסק שהוא נכה צה”ל, הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (נוסח משולב) 1959 - התשי”ט • הפטור ממקדמות מס לפי לפקודת מס 181 עד 174 סעיף הכנסה או היה חייב במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד. המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן: • המחזיק הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף. שטח מ”ר. 75 העסק אינו עולה על • 65 המחזיק הוא גבר שמלאו לו שנה. 60 או אישה שמלאו לה • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו כמשמעותם בחוק מס ערך, אינו 1976 – מוסף, התשל”ו ₪316,605.59 עולה על . הסכום )2023 (נכון לינואר האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת כל שנת כספים. • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה (הכנסה לפי מספר נפשות)

על כל השטח 2/3

• טופס “בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק “ • דוח שומה מאושר ממס הכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה הכולל מחזור (נכון ₪ 316,605.59 עסקאות נמוך מ- .)2023 לינואר • מסמכים על הכנסה מכל מקור שהוא שלו ושל אלה המתגוררים אתו, כולל גמלאות קצבה וכו’ לחודשים אוקטובר -דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה. • למתגורר מחוץ לאשדוד: אישור מהרשות המקומית שהוא מתגורר בה על זכאותו להנחה בגין דירת מגוריו וסוגה.

שיעור ההנחה עד השיעור לה הוא זכאי מחמת הכנסה חודשית נמוכה באותה שנת כספים בגין דירת מגוריו, מ”ר משטח 40 ועד הנכס. ההנחה מותנית באישור ועדת הנחות.

עוסק זעיר

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker