חוברת ארנונה 2024

מועדי תשלום הארנונה 2024 ואגרת השמירה לשנת יש 2024 תשלום הארנונה על פי חוק לשנת .1/1/2024 - לבצע ב למרות האמור לעיל, החליטה מועצת העיר 2024 כי ניתן לשלם את חיובי הארנונה לשנת תשלומים דו-חודשיים שווים וצמודים 6– ב למדד בתאריכים: 1/7/24 | 1/5/24 | 1/3/24 | 31/1/24 .1/11/24 | 1/9/24 תשלומים שיבוצעו לאחר מועדים אלה, יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה .1980 על תשלומי חובה – התש”מ מחזיק שלא יפרע שני תשלומים תקופתיים שוטפים במועדם, יחויב מיידית בתשלום מלוא יתרת הארנונה השנתית על פי כל דין.

אגרת שמירה – מהי? האגרה מיועדת למימון אבטחה ולהגברת ביטחון התושבים ומוטלת על פי חוק עזר עירוני. על מי חל תשלום אגרת השמירה? כל בתי האב והעסקים באשדוד, חייבים בתשלום האגרה. כמה נשלם עבור אגרת שמירה :)1/11/2023 – (נכון ל מ”ר לשנה 100 למ”ר, עד ₪ 1.92 – מגורים לשנה). ₪192.07 : (מקסימום לתשלום לשנה. ₪192.07 - מ”ר 500 – עד עסקים לשנה (על פי חוק ₪576.21 - מ”ר 500 מעל העזר העירוני לאגרת השמירה התעריפים מתעדכנים בהתאם לעדכון המדד). התשלום ייעשה באמצעות שוברי התשלום שהם חלק מחשבון הארנונה הדו – חודשי.

#קרדיט_צילום נתנאל פריאנטי 6

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker