חוברת ארנונה 2024

זוכרים את מועדי התשלום, ונמנעים מקנסות ומפעולות אכיפה. יש לשלם את החשבונות הדו-חודשיים במועדם. המאחרים בתשלום יחויבו בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה על פי חוק וייתכן כי יחוייבו בתשלום מיידי בסך מלוא החיוב השנתי. יינקטו אמצעי אכיפה כנגד המחזיק בנכס שלא ישלם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה. לרבות עיקול שכר, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומיטלטלין, הטלת עיקולי צד ג’, כגון עיקולי תקבולים מכרטיסי אשראי, החזרי מע”מ ומס הכנסה, קופות גמל וקופות השתלמות, רישומי הערות אזהרה בטאבו וכן פעולות נוספות בהתאם לפקודת המיסים גבייה. וכן תיתכנה הגשת תביעות בסדר דין מקוצר ופעולות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט. סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות, פעולות אכיפה והוצאות מיותרות. הטיפול בגביית תשלומי חובות הארנונה, אגרות שילוט וחובות אחרים, נמסר לחברת מילגם שזכתה במכרז מטעם העירייה.

כיצד והיכן ניתן לשלם את החיוב התקופתי או החיוב השנתי? הסדרי התשלום השונים לביצוע תשלומי הארנונה ואגרת השמירה התקופתיים נועדו להקל על התושבים ולמנוע מהם הגעה לאגף הגבייה והמתנה בתור. את החשבונות ניתן לשלם: באמצעות אתר האינטרנט העירוני www.ashdod.muni.il : בכתובת בכל סניפי הבנקים. בכל סניפי בנק הדואר - במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי. במוקד התשלומים הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון שמספרו (כוכבית) *אשדוד או *37222 .) 1-222-37222 (לחיוג ממרכזיות באמצעות כל כרטיסי האשראי. תשלום באמצעות מענה טלפוני אנושי: 08:00–20:00 ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-12:00 יום ו׳ וערבי חג מענה טלפוני מוקלט: שעות ביממה פרט לשבתות וחגים. 24

#קרדיט_צילום בויה פוטו

8 8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker