חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – וטרינר

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

החזקה- המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו (להלן - החצרים), אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה שאת אורכה וטיבה יקבע השר. חובת חיסון- (א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרון. החזקת בעלי חיים - לא יחזיק אדם ולא ירשה להחזיק בתחום העיריה פרידות, כבשים, סוסים, עופות ושאר בעלי חיים אשר אין מחזיקים אותם בדרך כלל באזור מגורים, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובתאום לתנאי ההיתר ) 2 א(ב החזקת בעלי חיים- לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או עלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים ) 2 א(א חובת רישוי- לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים, אלא אם כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב, שניתן לפי חוק זה. חובת דיווח- בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר מוסמך על שינוי במקום מדוריו הקבוע, על העברת הכלב לבעלים אחרים, ואם מת הכלב- על מותו, עבר בעליו של כלב להתגורר בתחומי רשות מקומית אחרת, ידווח על מקום מדוריו החדש גם לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית האחרת. תנאי החזקה- לא יחזיק אדם כלב מסוכן אלא אם כן הוא הבעלים או המחזיק של הכלב, גילו עולה על 18 שנים והכלב מוחזק ברישיון שניתן כדין ובהתאם לתקנות אלה. כלב מסוכן בחצרים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו- יגדר וינעל את החצרות שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם כלב מסוכן בחצרים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו- יציב בכל כניסה לחצרים כאמור שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן" גודל כל אות בשלט לא יפחת מ- 5 X5 סנטימטר כלב מסוכן בחצרים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו- יחסום את פיו של הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם נוסף זולתו, שגילו מתחת ל- . 16 שנים כלב מסוכן ברשות הרבים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתיר את יציאתו של כלב מחצרים או את הימצאותו משל הכלב רשות הרבים אלא אם כן התקיימו כל אלה: ( 1 ) הכלב מוחזק בידי אדם שגילו עולה על 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים. ( 2 ) המחזיק כאמור בפסקה ( 1 ), מחזיק את הכלב ברצועה שהכלב לא יכול להשתחרר ממנה ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטרים. ( 3 ) פיו של הכלב חסום בזמם. שילוט- בעליו של כלב שמוחזק בחצר, יציב בכל כניסה לחצר כאמור, במקום גלוי שלט בו כתוב זהירות כלב, גודל כל אות בשלט לא יפחת מ- 5 סנ טימטרים. עונשין- מוסר מידע כוזב בפרט מהותי, כדי שיירשם במרכז הרישום. איסור יבוא- לא ייבא אדם כלב מסוכן.

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002

שוטטות - הפיקוח העירוני - אוכף

(א) 11

500

2003

תקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה - 2005

3

1500

2016

החזקת בעלי חיים ללא היתר – הפיקוח העירוני אוכף

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכ"ח 1967

סעיף ) 2 א(ב

730

43

מפגע בעלי חיים - הפיקוח העירוני אוכף

סעיף ) 2 א(א

730

42

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002

חובת רישיון – הפיקוח העירוני אוכף

(א) 2

500

2001

חובת הסדרת נתוני בעל הכלב – הפיקוח העירוני אוכף

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002

(ה) 8

250

2002

מסירת מידע כוזב על כלב - הפיקוח העירוני אוכף

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004

(2) ( ג ) 18

1500

2004

יבוא כלב מסוכן הפיקוח העירוני אוכף

2

10000

2005

החזקת כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

3

5000

2006

החזקה נכונה של כלב מסוכן – הפיקוח העירוני אוכף

(1) 4

1500

2007

חובת שלט כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

(2) 4

500

2008

מחסום של כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

(3) 4

1000

2009

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004

שוטטות כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

5

1500

2010

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה - 2005

שלט ראוי כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

19

250

2011

9

Made with FlippingBook - Share PDF online