חוקי עזר לפקחים 03-2024

מקרא חוקי עזר

עמוד

חוק עזר

1

חופי רחצה

2-3

אופניים

4

מפגעי אשפה

5

חניית נכים

6

מפגעי ניקיון

7

מפגעי שלטים

8

גנים ציבוריים

9

וטרינר

10

שבת

11

שוק

12

רוכלות

13

שימור רחובות

14

רעש

15-16

חוקי עזר נוספים

חוק עזר – חופי רחצה

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976

לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום

בעל חיים ללא מחסום

סעיף 9 ב

730

29

לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים מי שקיבל אות הזהרה או הוראה ממציל, מסדרן או מפקח, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר. לא יעמיד אדם על שפת הים כיסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה וכיוצא באלה, אלא לפי היתר שנתן ראש העירייה ובמקום שהוא קבע . לא ילכלך אדם, לא יזהם ולא ישחית בכל צורה שהיא את שפת הים וכן לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יפזר ולא יטמון בה כל פסולת או אשפה מכל מין וסוג שהוא

אשפה

סעיף ) 13 (א

475

30

לא נשמע להוראת המציל/ישיבה בסככת נכים

סעיף 15 א

475

31

הנחת כיסא אוהל סוכה ללא היתר

סעיף ) 8 (א

475

48

אשפה זיהום בשפת הים

13 (א )(ב)

475

53

הכנסת בקבוק זכוכית לחופי הרחצה

לא ימכור אדם, לא יכניס, לא יחזיק או ירשה למכור, להכניס

10 ( ב )

475

60

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976 חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976 חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976

לא יקים אדם רעש בלתי סביר ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש בלתי סביר על שפת הים

רעש בחופי הרחצה

11

475

97

לא יכנס אדם לשפת הים כלי רכב למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע החוק לכך ראש העיריה למעט עגלות נכים

הכנסת רכב לחופי הרחצה

9 א

475

47

איסור שהיה בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה

התערטלות בחוף

6 ( א )

475

52

ראש העירייה, מפקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה כיסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו ,הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976

החרמת ציוד ללא היתר בחופי הרחצה

21 ( ב )

475

98

ז

1

חוק עזר – אופניים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

נהג לא יאחז בטלפון קבוע/נייד ,ישלח/יקרא מסרון/ישתמש ללא דיבורית בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב - (א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית,(ב)לא ישלח או יקרא מסרון ( s.m.s )

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016

28( ב )

1000

179

רוכב אופניים לא ירכיב עליהם אדם אלא אם נועדו לרכיבת מס אנשים

הרכבה

124 א

100

185

רוכב אופניים לא ירכיב ילד מתחת לגיל 8 ושאינו במושב המיועד לכך. על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם הרוכב על אופניים ממונעים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.

הרכבה

124 ב

100

186

הרכבה

124 א

250

188

לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו בתמרור להלן - שביל אופנים

) 122 א (ב

250

183

הרכבה

) 122 ב(ג

הרוכב על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף

250

184

רוכב אופניים מתחת לגיל 14 לא ירכיב אדם אחר עליהם,בהמשך לאמור בתקנת משנה (א) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים. רוכב אופניים ממונעים לא ירכיב ילד מתחת לגיל 8 ושאינו במושב המיועד לכך על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים ממונעים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים

הרכבה

124 ג

100

187

124 ב

250

189

שביל

129 א

100

191

רכיבה שלא בשביל אופניים

לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק של הדרך אלא בשביל האופניים אם קיים סימון תמרור מתאים

129 ב

100

192

לא יעבור רוכב אופניים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור ,812 ואולם מותר להולך רגל להוביל אופניים במעבר חצייה לצורך חציית כביש לנהג - לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות ,למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי

רכיבה במעבר חצייה

129 ז

100

193

169

250

194

2

חוק עזר – אופניים המשך

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016

להולך רגל- לא ינהג אדם רכב ולא ילך ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות ,למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי נהג/עובר דרך לא ישתמש בכביש/שביל/נתיב המיועד לסוג עובר דרך אחר בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסוים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים. לא ינהג אדם רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא לשם חצייתם כדי להי כנס לחצרים או לצאת מהם

169

100

195

34 א

500

180

38 א

250

181

לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה

114

250

182

רוכב אופניים ממונעים מתחת לגיל 14 לא ירכיב אדם אחר עליהם, בהמשך לאמור בתקנת משנה (א) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים ממונעים

הרכבה

124 ג

250

190

3

חוק עזר – מפגעי אשפה

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

הכנסת אשפה לא מתאימה לתוך כלי אשפה

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חומרי בנין

סעיף ) 2 (ג

730

35

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה

2( ב )

730

36

הנחת אשפה מחוץ לכלי אשפה

הפרעה או חסימה לפינוי אשפה

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

סעיף ) 6 (ב

אי מתן גישה נוחה לפועלי העיריה אל כלי האשפה

730

39

נבירה /חיטוט בתוך פח אשפה

סעיף 10 )11(

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכ"ח 1967

אסור נבירה או חיטוט בפחי אשפה ובכלי קיבול

730

17

השלכת פסולת בניין לכלי לא מתאים

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

סעיף ) 3 (ג

זריקת אשפה או חומרי בניין לתוך כלי קיבול

730

40

בעל בנין חייב להתקין , בבני ין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין , לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע. אסור הכנסת שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה

התקנת כלי אשפה שלא לפי ההוראות

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

סעיף ) 2 (א

730

41

חובת התקנת כלי אשפה

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

3( א )

730

50

הכנסת נוזלים לתוך פח אשפה

חוק עזר לאשדוד(מפגעי תברואה)תשכח 1967

סעיף )2( 10

730

15

הנחת פח אשפה ברחוב ללא אישור

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכ"ח 1967

סעיף )3( 10

אסור הנחת כלי קיבול לאשפה ברחוב

730

16

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

פינוי אשפה ללא אישור

סעיף 4

פינוי אשפה, זבל או פסולת שלא עי פועלי העיריה

730

38

4

חוק עזר – חניית רכבים

מספר סידורי במסופון

מספר סעיף

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח), התשכ " ב - 1961

הכנסת כלי רכב לגנים ציבוריים

8 א

הכנסה או השארת כלי רכב לגן

320

56

3

חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח), התשכ " ב - 1961

הכנסת כלי רכב לגנים ציבוריים - כתב אישום

8 א

הכנסה או השארת כלי רכב לגן

0

79

4

לא יכנס אדם לשפת הים כלי רכב למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע החוק לכך ראש העיריה למעט עגלות נכים אסור הצבה או העמדת רכב במקום ציבורי או במקום פרטי ללא הסכמת בעל הנכס באופן הגורם למטרד, כמפורט להלן הרכב מפריע לניקוי המקום או לעובד עיריי ה במילוי תפקידו אסור הצבת או העמדת רכב במקום ציבורי או במקום פרטי ללא הסכמת בעל נכס באופן הגורם מטרד

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשל " ו 1976

הכנסת רכב לחופי הרחצה

9 א

475

47

5

חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות) תיקון תשנ,ו 1995

סעיף 8 א (א)( )1

730

21

1

העמדת רכב שמפריע לניקיון המקום

חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות) תיקון תשנ,ו 1995

סעיף 8 א 8 )1( א )2(

חניית רכב במקום אסור ללא אישור פגיעה בתשתיות

730

44

2

5

חוק עזר – מפגעי ניקיון

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

הכנסת נוזלים לתוך פח אשפה

חוק עזר לאשדוד(מפגעי תברואה)תשכח 1967

אסור הכנסת שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה

סעיף )2( 10

730

15

הנחת פח אשפה ברחוב ללא אישור

חוק עזר לאשדוד(מפגעי תברואה)תשכח 1967

סעיף )3( 10

אסור הנחת כלי קיבול לאשפה ברחוב

730

16

חוק עזר לאשדוד(הוצאת אשפה)תשכא 1961

פינוי אשפה ללא אישור

סעיף 4

פינוי אשפה,זבל או פסולת שלא עי פועלי העיריה

730

38

6

חוק עזר – מפגעי שלטים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה או שלט באופן העלול להיות מפגע לרבים

מפגע שלטים כללי

סעיף ) 8 (א

475

23

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה או שלט שלא ברי שיון או בניגוד לתנאיו

שלט ללא רישיון

סעיף 2

475

24

פרסום בלוח מודעות ללא אישור

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה על לוח מודעות ללא היתר מהעירייה

סעיף ) 9 (א

475

25

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור חלוקת מודעה מעל כלי טייס, כלי רכב או בעל חיים

חלוקת פליירים מרכב

סעיף ) 6 (ב

475

26

פרסום לא נכון שמתאים להיתר

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה בדפוס ללא ציון שם ,מען המפרסם והמדפיס

סעיף ) 7 (א

475

27

השחתת שלט או לוח מודעות

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

סעיף 5

אסור השחתה לכלוך מודעות, שלט או לוח מודעות

475

28

לא ידביק אדם מודעה, דברי דפוס, כתב פרסומת או דברי תעמולה אחרים ולא יציג שלט על קירות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם ולא יבטלם ולא יציירם במקומות כאמור ולא יגרום שהפעולות האלו ייעשו על ידי אחר.

סעיף שמתאים לשלטים כללי

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

` 6 ג

475

49

7

חוק עזר – גנים ציבוריים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961

השחתת צמחים

השחתת צמחים

2

320

73

עקר צמח, או השחיתו, או גדעו השמידו ו/או הסיר ממנו קליפתו, או דרך עלי

השחית עצים

73 (2)

320

114

המצאות בגן בשעה אסורה

המצאות בגן

3

475

57

כניסה למקום אסור בגן

כניסה למקום גדור

3

320

74

השחתת צמחים ע"י משחק

משחקים בכדור

4

320

75

טיפוס במגן במקום אסור

טיפוס על עצים

5

320

76

קשר בעל חיים ובכך השחית צמחים בגן

קשירת בעלי חיים לעצים

6

320

77

הכנסת בעל חיים ללא מחסום לגן

הכנסת בעל חיים לגן

7

320

78

לא השגיח על קטין שבאחריותו והשחית צמחים

אי מניעת ילדים מפגיעה בצומח

9

320

80

המצאות בגן בשעה אסורה- כתב אישום

המצאות בגן

3

0

81

כניסה לצחייה בזמן הנטיעה

כניסה למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב

74 (3)

320

115

משחק בכדור שפגע בצמחייה

משחק בכדור במקום אסור או ברחוב העלול לפגוע בצמחים

75 (4)

320

116

טיפוס על עץ או גדר

לטפס על העץ שיח גדר משוכה שער בגן

76

320

117

קשירת בעל חיים שעלול לפגוע בעץ או צמחייה

לקשור בעל חיים בגן ציבורי בצורה העלולה לפגוע בצומח

77(6)

320

118

הכנסת בעלי חיים ללא מחסום

הכנסת בעל חיים לתוך גן שור היטב ועם מחסום בפיו.

78(7)

320

119

הכנסת כלי רכב לגן ציבורי

הכנסת רכב לגן ציבור

79(8)

320

120

אי מניעה מקטין להשחית צמחייה

ממונה על ילד לא מנע מילד לפגוע

80(9)

320

121

כניסה לפארק בשעות אסורות

נמצא בגן בשעה שבה הכניסה לגן אסורה לפי הודעה המוצגת בכניסה

81

320

122

8

חוק עזר – וטרינר

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

החזקה- המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו (להלן - החצרים), אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה שאת אורכה וטיבה יקבע השר. חובת חיסון- (א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרון. החזקת בעלי חיים - לא יחזיק אדם ולא ירשה להחזיק בתחום העיריה פרידות, כבשים, סוסים, עופות ושאר בעלי חיים אשר אין מחזיקים אותם בדרך כלל באזור מגורים, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובתאום לתנאי ההיתר ) 2 א(ב החזקת בעלי חיים- לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או עלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים ) 2 א(א חובת רישוי- לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים, אלא אם כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב, שניתן לפי חוק זה. חובת דיווח- בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר מוסמך על שינוי במקום מדוריו הקבוע, על העברת הכלב לבעלים אחרים, ואם מת הכלב- על מותו, עבר בעליו של כלב להתגורר בתחומי רשות מקומית אחרת, ידווח על מקום מדוריו החדש גם לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית האחרת. תנאי החזקה- לא יחזיק אדם כלב מסוכן אלא אם כן הוא הבעלים או המחזיק של הכלב, גילו עולה על 18 שנים והכלב מוחזק ברישיון שניתן כדין ובהתאם לתקנות אלה. כלב מסוכן בחצרים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו- יגדר וינעל את החצרות שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם כלב מסוכן בחצרים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו- יציב בכל כניסה לחצרים כאמור שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן" גודל כל אות בשלט לא יפחת מ- 5 X5 סנטימטר כלב מסוכן בחצרים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו- יחסום את פיו של הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם נוסף זולתו, שגילו מתחת ל- . 16 שנים כלב מסוכן ברשות הרבים- בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתיר את יציאתו של כלב מחצרים או את הימצאותו משל הכלב רשות הרבים אלא אם כן התקיימו כל אלה: ( 1 ) הכלב מוחזק בידי אדם שגילו עולה על 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים. ( 2 ) המחזיק כאמור בפסקה ( 1 ), מחזיק את הכלב ברצועה שהכלב לא יכול להשתחרר ממנה ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטרים. ( 3 ) פיו של הכלב חסום בזמם. שילוט- בעליו של כלב שמוחזק בחצר, יציב בכל כניסה לחצר כאמור, במקום גלוי שלט בו כתוב זהירות כלב, גודל כל אות בשלט לא יפחת מ- 5 סנ טימטרים. עונשין- מוסר מידע כוזב בפרט מהותי, כדי שיירשם במרכז הרישום. איסור יבוא- לא ייבא אדם כלב מסוכן.

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002

שוטטות - הפיקוח העירוני - אוכף

(א) 11

500

2003

תקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה - 2005

3

1500

2016

החזקת בעלי חיים ללא היתר – הפיקוח העירוני אוכף

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכ"ח 1967

סעיף ) 2 א(ב

730

43

מפגע בעלי חיים - הפיקוח העירוני אוכף

סעיף ) 2 א(א

730

42

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002

חובת רישיון – הפיקוח העירוני אוכף

(א) 2

500

2001

חובת הסדרת נתוני בעל הכלב – הפיקוח העירוני אוכף

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002

(ה) 8

250

2002

מסירת מידע כוזב על כלב - הפיקוח העירוני אוכף

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג - 2002 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004 תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004

(2) ( ג ) 18

1500

2004

יבוא כלב מסוכן הפיקוח העירוני אוכף

2

10000

2005

החזקת כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

3

5000

2006

החזקה נכונה של כלב מסוכן – הפיקוח העירוני אוכף

(1) 4

1500

2007

חובת שלט כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

(2) 4

500

2008

מחסום של כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

(3) 4

1000

2009

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה - 2004

שוטטות כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

5

1500

2010

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה - 2005

שלט ראוי כלב מסוכן - הפיקוח העירוני אוכף

19

250

2011

9

חוק עזר – שבת

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

מהות

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חובה סגירת בתי עסק, בתי אוכל עינוג בימי מנוחה (שעת עבירה:: ## תאריך עבירה:: ## )

חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תשל"ו 1976

הנל פתח או הירשה לאחר לפתוח עיסקו ביום שבת

שבת

סעיף 2

320

1

10

חוק עזר – שוק

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

כל מי שנימצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והני קיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק

חוק עזר לאשדוד(שווקים) תשל"ו 1975

אכיפת שוק כללי

סעיף 16

730

3

חוק עזר לאשדוד(שווקים) תשל"ו 1975

לא ייכנס מוכר לשוק ולא ימכור טובין בשוק אלא לפי היתר בכתב מראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר

שוק ללא היתר

סעיף ) 2 (א

475

4

11

חוק עזר – רוכלות

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (רוכלים) התש"ס 2000

רוכלות באישור השאיר מלוכלך

לא ילכלך רוכל ולא ירשה לאחר ללכלך את השטח שלידו הוא עוסק ברוכלות

סעיף 12

730

6

רוכלות במקום מותר אך נהג לא לפי תנאי ההיתר

חוק עזר לאשדוד (רוכלים) התש"ס 2000

לא יעסוק אדם ברוכלות אלה לפי רישיון ובהתאם לתנאיו

סעיף ) 2 (א

730

7

12

חוק עזר – שימור רחובות

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות)תיקון תשנו 1995 חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות)תיקון תשנו 1995

אסור הצבה ואו העמדה ברחוב של מיתקן, חפץ, מכשיר או מכונה ללא היתר או שלא לפי תנאי ההיתר

3 ( א )

730

9

שימור רחובות לעסקים

אסור הנחתו או הבלטתו ברחוב או מעל לרחוב, כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת בו, לזמן ממושך יותר מהדרוש לטעינה או לפריקה

חסימת מעבר בתים פרטיים ומבנים

730

10

2 ( א )

13

חוק עזר – רעש

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

לא ישיר אדם, לא יקים רעש, ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, וידאו, תקליט, רשם קול, מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 1400 ו- 1600 ובין השעות 2300 ו- 0600 למחרת, וביום מנוחה עד השעה 0800 למחרת תחת כיפת שמים. הנ" ל לא ישיר לא יקים רעש ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, וידאו, תקליט, רשם קול, מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 1400 ו- 1600 ובין השעות 2300 ו- 0600 למחרת, וביום מנוחה עד השעה 0800 למחרת .באולם שאינו סגור בכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו ,חלונותיו ,או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם לא ישיר אדם, לא יקים רעש, ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, וידאו, תקליט, רשם קול ,מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 1400 ו- 1600 ובין השעות 2300 ו- 0600 למחרת, וביום מנוחה עד השעה 0800 למחרת בבניין המשמש בעיקר למגורים בעוצמה העלולה לגרום מטרד או הפרעה למנוחת השכנים.

חוק עזר לאשדוד (מניעת רעשים) התשמ"ז 1987

3 (א) (1)

מפגע רעש

730

54

חוק עזר לאשדוד (מניעת רעשים) התשמ"ז 1987

3 (א) (2)

מפגע רעש באולמות

730

58

חוק עזר לאשדוד (מניעת רעשים) התשמ"ז 1987

מפגע רעש בבתים פרטיים

3 (א) (3)

730

59

14

חוק עזר נוספים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תשל"ו 1976 לחוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), התשכ"ח 1967 חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות) תיקון תשנ"ו 1995

חובה סגירת בתי עסק, בתי אוכל עינוג מעבר לשעות הקבועות לפי חועז

סעיף 3

320

2

החזקה בנכס ובו מפגע, אשר לדעתי עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשימוש בזכויותיו או העלול, להוות מטרד לשכנים או לסביבה לא יניח ולא יתלה ולא יתיר להניח ולתלות בחלון, במעקה בגזוסטרה בגג או מעל הרחוב, כל דבר בצורה שיש בה סכנה שיפול לרחוב

4 ( א )

מפגע תברואתי בנכס

730

34

מפגע בטיחותי

סעיף ) 2 (ב

730

46

פתיחת עסקים יום השואה ערב יום הזיכרון , כתב אישום

חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תשל"ו 1976 חוק עזר לאשדוד (צעצועים מסוכנים), התשכ"א- 1961 חוק עזר לאשדוד (צעצועים מסוכנים), התשכ"א - 1961 חוק עזר לאשדוד (צעצועים מסוכנים), התשכ"א - 1961

הנ" ל פתח או הירשה לאחר לפתוח עיסקו ביום מנוחה.

2

0

55

מכירת צעצועים מסוכנים

אסור עיסוק בייצור או במכירת צעצועים מסוכנים

2

320

70

הפעלת צעצועים מסוכנים

הפעלת צעצוע מסוכן

3

320

71

הפעלת צעצועים מסוכנים ע"י קטין

חובת אפוטרופוס

8

320

72

חוק עזר לאשדוד (הדברת מזיקים), התשמ"ג - 1983

חובת הדברה

הדברת מזיקים

2

475

86

אימוץ חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים

חובת גידור של דוכן בהתאם לדרישה

2 (א)(ד)

גידור דוכן מטעמי בטחון

320

87

מטעמי בטחון), התש"ם 1980

חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו 1986

איסור הצגת חמץ

1

0

90

חוק עזר לאשדוד (שמירת הניקיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973 חוק עזר לאשדוד (שמירת הני קיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973 חוק עזר לאשדוד (שמירת הני קיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973 חוק עזר לאשדוד (שמירת הני קיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973

עישון במקום עינוג

2

475

93

איסור מכירה ופיצוח גרעינים ופיצוחים

3

475

94

איסור לכלוך וזריקת פסולת

4

475

95

איסור הכנסת בקבוקים למקום ציבורי

5

475

96

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה, תשכח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכ"ח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכ"ח 1967

רחיצת כלי רכב - כתב אישום

סעיף )10(10

רחיצת כלי רכב ברשות הרבים

0

104

הכנסת נוזלים לכלי אשפה- כתב אישום

הכנסת שפכים או מים דלוחים בכלי כיבול המיועד לאשפה

סעיף )2(10

0

100

הזרמת מים- כתב אישום

שפיכת מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים, או מניח למים או לנוזלים אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים

סעיף )7(10

0

101

הנל שם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא

פסולת בניין- כתב אישום

סעיף 8(10

0

102

15

חוק עזר נוספים המשך

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכח 1967 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983

השלכת אשפה לרחוב - כתב אישום

השלכה ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי- חיים או חלקיהן, או פסולת מזון כל שהיא

סעיף )8(10

0

103

עישון או החזקת סיגריה, סיגר או מקטרת כשהם דולקים במקום ציבורי.

1 (א) ו ( ב )

1000

1005

אי הצבת שילוט המורה על איסור העישון והחזקתם במצב תקין

2 (א) ו ( ב )

5000

1006

אי פיקוח ואי עשייה ככל שניתן למניעת עישון או החזקת כלי עישון דולק במקום ציבורי

2 (א)(א)

5000

1007

2 ב

הצבת מאפרות במקום ציבורי.

1000

1008

איסור לזרוק, להשאיר, להניח, להחזיק או להרשות לאחר לזרוק, להשאיר, להניח או להחזיק ברחוב רכב שפורק או התבלה או התקלקל או שנקבע כרכב אובדן גמור או שאינו ניתן לשימוש או שתוקף רי שיונו פקע או שנמצא ברחוב בלא אויר בגלגליו, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו.

לחוק עזר לאשדוד (שימור רחובות), התשל"ו 1975

גרוטאות רכב

) 8 ב(א

730

18

16

Made with FlippingBook - Share PDF online