חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר נוספים המשך

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכח 1967 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983 חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג 1983

השלכת אשפה לרחוב - כתב אישום

השלכה ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי- חיים או חלקיהן, או פסולת מזון כל שהיא

סעיף )8(10

0

103

עישון או החזקת סיגריה, סיגר או מקטרת כשהם דולקים במקום ציבורי.

1 (א) ו ( ב )

1000

1005

אי הצבת שילוט המורה על איסור העישון והחזקתם במצב תקין

2 (א) ו ( ב )

5000

1006

אי פיקוח ואי עשייה ככל שניתן למניעת עישון או החזקת כלי עישון דולק במקום ציבורי

2 (א)(א)

5000

1007

2 ב

הצבת מאפרות במקום ציבורי.

1000

1008

איסור לזרוק, להשאיר, להניח, להחזיק או להרשות לאחר לזרוק, להשאיר, להניח או להחזיק ברחוב רכב שפורק או התבלה או התקלקל או שנקבע כרכב אובדן גמור או שאינו ניתן לשימוש או שתוקף רי שיונו פקע או שנמצא ברחוב בלא אויר בגלגליו, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו.

לחוק עזר לאשדוד (שימור רחובות), התשל"ו 1975

גרוטאות רכב

) 8 ב(א

730

18

16

Made with FlippingBook - Share PDF online