חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר נוספים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תשל"ו 1976 לחוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), התשכ"ח 1967 חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות) תיקון תשנ"ו 1995

חובה סגירת בתי עסק, בתי אוכל עינוג מעבר לשעות הקבועות לפי חועז

סעיף 3

320

2

החזקה בנכס ובו מפגע, אשר לדעתי עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשימוש בזכויותיו או העלול, להוות מטרד לשכנים או לסביבה לא יניח ולא יתלה ולא יתיר להניח ולתלות בחלון, במעקה בגזוסטרה בגג או מעל הרחוב, כל דבר בצורה שיש בה סכנה שיפול לרחוב

4 ( א )

מפגע תברואתי בנכס

730

34

מפגע בטיחותי

סעיף ) 2 (ב

730

46

פתיחת עסקים יום השואה ערב יום הזיכרון , כתב אישום

חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תשל"ו 1976 חוק עזר לאשדוד (צעצועים מסוכנים), התשכ"א- 1961 חוק עזר לאשדוד (צעצועים מסוכנים), התשכ"א - 1961 חוק עזר לאשדוד (צעצועים מסוכנים), התשכ"א - 1961

הנ" ל פתח או הירשה לאחר לפתוח עיסקו ביום מנוחה.

2

0

55

מכירת צעצועים מסוכנים

אסור עיסוק בייצור או במכירת צעצועים מסוכנים

2

320

70

הפעלת צעצועים מסוכנים

הפעלת צעצוע מסוכן

3

320

71

הפעלת צעצועים מסוכנים ע"י קטין

חובת אפוטרופוס

8

320

72

חוק עזר לאשדוד (הדברת מזיקים), התשמ"ג - 1983

חובת הדברה

הדברת מזיקים

2

475

86

אימוץ חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים

חובת גידור של דוכן בהתאם לדרישה

2 (א)(ד)

גידור דוכן מטעמי בטחון

320

87

מטעמי בטחון), התש"ם 1980

חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו 1986

איסור הצגת חמץ

1

0

90

חוק עזר לאשדוד (שמירת הניקיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973 חוק עזר לאשדוד (שמירת הני קיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973 חוק עזר לאשדוד (שמירת הני קיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973 חוק עזר לאשדוד (שמירת הני קיון ואיסור העישון), התשל"ג- 1973

עישון במקום עינוג

2

475

93

איסור מכירה ופיצוח גרעינים ופיצוחים

3

475

94

איסור לכלוך וזריקת פסולת

4

475

95

איסור הכנסת בקבוקים למקום ציבורי

5

475

96

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה, תשכח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכ"ח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכח 1967 חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה), תשכ"ח 1967

רחיצת כלי רכב - כתב אישום

סעיף )10(10

רחיצת כלי רכב ברשות הרבים

0

104

הכנסת נוזלים לכלי אשפה- כתב אישום

הכנסת שפכים או מים דלוחים בכלי כיבול המיועד לאשפה

סעיף )2(10

0

100

הזרמת מים- כתב אישום

שפיכת מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים, או מניח למים או לנוזלים אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים

סעיף )7(10

0

101

הנל שם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא

פסולת בניין- כתב אישום

סעיף 8(10

0

102

15

Made with FlippingBook - Share PDF online