חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – רוכלות

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (רוכלים) התש"ס 2000

רוכלות באישור השאיר מלוכלך

לא ילכלך רוכל ולא ירשה לאחר ללכלך את השטח שלידו הוא עוסק ברוכלות

סעיף 12

730

6

רוכלות במקום מותר אך נהג לא לפי תנאי ההיתר

חוק עזר לאשדוד (רוכלים) התש"ס 2000

לא יעסוק אדם ברוכלות אלה לפי רישיון ובהתאם לתנאיו

סעיף ) 2 (א

730

7

12

Made with FlippingBook - Share PDF online