חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – שוק

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

כל מי שנימצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והני קיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק

חוק עזר לאשדוד(שווקים) תשל"ו 1975

אכיפת שוק כללי

סעיף 16

730

3

חוק עזר לאשדוד(שווקים) תשל"ו 1975

לא ייכנס מוכר לשוק ולא ימכור טובין בשוק אלא לפי היתר בכתב מראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר

שוק ללא היתר

סעיף ) 2 (א

475

4

11

Made with FlippingBook - Share PDF online