חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – חופי רחצה

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976

לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום

בעל חיים ללא מחסום

סעיף 9 ב

730

29

לא יחזיק אדם בשפת הים, לכל מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים, כל דבר שיש בו כדי ללכלך, לזהם או להשחית את שפת הים מי שקיבל אות הזהרה או הוראה ממציל, מסדרן או מפקח, למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר. לא יעמיד אדם על שפת הים כיסא מרגוע, צריף, סככה, אוהל, סוכה וכיוצא באלה, אלא לפי היתר שנתן ראש העירייה ובמקום שהוא קבע . לא ילכלך אדם, לא יזהם ולא ישחית בכל צורה שהיא את שפת הים וכן לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יפזר ולא יטמון בה כל פסולת או אשפה מכל מין וסוג שהוא

אשפה

סעיף ) 13 (א

475

30

לא נשמע להוראת המציל/ישיבה בסככת נכים

סעיף 15 א

475

31

הנחת כיסא אוהל סוכה ללא היתר

סעיף ) 8 (א

475

48

אשפה זיהום בשפת הים

13 (א )(ב)

475

53

הכנסת בקבוק זכוכית לחופי הרחצה

לא ימכור אדם, לא יכניס, לא יחזיק או ירשה למכור, להכניס

10 ( ב )

475

60

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976 חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976 חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976

לא יקים אדם רעש בלתי סביר ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש בלתי סביר על שפת הים

רעש בחופי הרחצה

11

475

97

לא יכנס אדם לשפת הים כלי רכב למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע החוק לכך ראש העיריה למעט עגלות נכים

הכנסת רכב לחופי הרחצה

9 א

475

47

איסור שהיה בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה

התערטלות בחוף

6 ( א )

475

52

ראש העירייה, מפקח או סדרן רשאים להסיר, לקחת, לסלק, להוביל ולהוציא כל אוהל, סככה, צריף, סוכה כיסא מרגוע, רכב, סירה, מכשיר ספורט, מודעה, שלט או כל דבר, חפץ או חומר שהונחו, סודרו ,הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשלו 1976

החרמת ציוד ללא היתר בחופי הרחצה

21 ( ב )

475

98

ז

1

Made with FlippingBook - Share PDF online