חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – מפגעי שלטים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה או שלט באופן העלול להיות מפגע לרבים

מפגע שלטים כללי

סעיף ) 8 (א

475

23

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה או שלט שלא ברי שיון או בניגוד לתנאיו

שלט ללא רישיון

סעיף 2

475

24

פרסום בלוח מודעות ללא אישור

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה על לוח מודעות ללא היתר מהעירייה

סעיף ) 9 (א

475

25

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור חלוקת מודעה מעל כלי טייס, כלי רכב או בעל חיים

חלוקת פליירים מרכב

סעיף ) 6 (ב

475

26

פרסום לא נכון שמתאים להיתר

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

אסור פרסום מודעה בדפוס ללא ציון שם ,מען המפרסם והמדפיס

סעיף ) 7 (א

475

27

השחתת שלט או לוח מודעות

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

סעיף 5

אסור השחתה לכלוך מודעות, שלט או לוח מודעות

475

28

לא ידביק אדם מודעה, דברי דפוס, כתב פרסומת או דברי תעמולה אחרים ולא יציג שלט על קירות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם ולא יבטלם ולא יציירם במקומות כאמור ולא יגרום שהפעולות האלו ייעשו על ידי אחר.

סעיף שמתאים לשלטים כללי

חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים) התש"ח 1997

` 6 ג

475

49

7

Made with FlippingBook - Share PDF online