חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – חניית רכבים

מספר סידורי במסופון

מספר סעיף

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח), התשכ " ב - 1961

הכנסת כלי רכב לגנים ציבוריים

8 א

הכנסה או השארת כלי רכב לגן

320

56

3

חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח), התשכ " ב - 1961

הכנסת כלי רכב לגנים ציבוריים - כתב אישום

8 א

הכנסה או השארת כלי רכב לגן

0

79

4

לא יכנס אדם לשפת הים כלי רכב למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע החוק לכך ראש העיריה למעט עגלות נכים אסור הצבה או העמדת רכב במקום ציבורי או במקום פרטי ללא הסכמת בעל הנכס באופן הגורם למטרד, כמפורט להלן הרכב מפריע לניקוי המקום או לעובד עיריי ה במילוי תפקידו אסור הצבת או העמדת רכב במקום ציבורי או במקום פרטי ללא הסכמת בעל נכס באופן הגורם מטרד

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה) תשל " ו 1976

הכנסת רכב לחופי הרחצה

9 א

475

47

5

חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות) תיקון תשנ,ו 1995

סעיף 8 א (א)( )1

730

21

1

העמדת רכב שמפריע לניקיון המקום

חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות) תיקון תשנ,ו 1995

סעיף 8 א 8 )1( א )2(

חניית רכב במקום אסור ללא אישור פגיעה בתשתיות

730

44

2

5

Made with FlippingBook - Share PDF online