חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – מפגעי אשפה

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

הכנסת אשפה לא מתאימה לתוך כלי אשפה

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חומרי בנין

סעיף ) 2 (ג

730

35

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה

2( ב )

730

36

הנחת אשפה מחוץ לכלי אשפה

הפרעה או חסימה לפינוי אשפה

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

סעיף ) 6 (ב

אי מתן גישה נוחה לפועלי העיריה אל כלי האשפה

730

39

נבירה /חיטוט בתוך פח אשפה

סעיף 10 )11(

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכ"ח 1967

אסור נבירה או חיטוט בפחי אשפה ובכלי קיבול

730

17

השלכת פסולת בניין לכלי לא מתאים

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

סעיף ) 3 (ג

זריקת אשפה או חומרי בניין לתוך כלי קיבול

730

40

בעל בנין חייב להתקין , בבני ין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין , לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע. אסור הכנסת שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה

התקנת כלי אשפה שלא לפי ההוראות

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

סעיף ) 2 (א

730

41

חובת התקנת כלי אשפה

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

3( א )

730

50

הכנסת נוזלים לתוך פח אשפה

חוק עזר לאשדוד(מפגעי תברואה)תשכח 1967

סעיף )2( 10

730

15

הנחת פח אשפה ברחוב ללא אישור

חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה) תשכ"ח 1967

סעיף )3( 10

אסור הנחת כלי קיבול לאשפה ברחוב

730

16

חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה) תשכ"א 1961

פינוי אשפה ללא אישור

סעיף 4

פינוי אשפה, זבל או פסולת שלא עי פועלי העיריה

730

38

4

Made with FlippingBook - Share PDF online