חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – מפגעי ניקיון

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

הכנסת נוזלים לתוך פח אשפה

חוק עזר לאשדוד(מפגעי תברואה)תשכח 1967

אסור הכנסת שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה

סעיף )2( 10

730

15

הנחת פח אשפה ברחוב ללא אישור

חוק עזר לאשדוד(מפגעי תברואה)תשכח 1967

סעיף )3( 10

אסור הנחת כלי קיבול לאשפה ברחוב

730

16

חוק עזר לאשדוד(הוצאת אשפה)תשכא 1961

פינוי אשפה ללא אישור

סעיף 4

פינוי אשפה,זבל או פסולת שלא עי פועלי העיריה

730

38

6

Made with FlippingBook - Share PDF online