עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

06

דיון ב ממצאים מתודולוגיה ניתוח הממצאים נעשה בגישת הניתוח האיכותני. שיטת ניתוח זו מתמקדת בנקודת מבטם של המשתתפים ו את בוחנת

השאלות הנבדקות באופן

בתוך הקשרם בשיח שנוצר, ולא באופן סטטיסטי כמותי.

תיאורי

דיון

משתתפי הכנס נחשפו במהלך הערב לשתי החלופות שהוצעו לפיתוח הש טח הפתוח באזור המרינה. יש לשים את הדברים בהקשרם, לסייג ולומר כי

מהמשתתפים שמעו לראשונה את המשמעויות השונות של שתי החלופות במפגש עצמו ונדרשו לסוגיה באופן מידיי. ניתן להניח כי חלקם המתמודד עם קושי בעיבוד המידע המקצועי שהובא בפני בזמן קצר. בנוסף, יש לקחת בחשבון, ש חלק מהן המשתתפים גיבשו דעה מוקדמת

חלק

הם

כהתנגדות לעצם ההצעה לשינוי התכנון מאגם לכיכר עירונית. ולא היו פנויות לשמוע.

חלופ

ת האגם

היתרונות המרכזיים לחלופת האגם הם: האפשרות לפיתוח אטרקציה ייחודית (לתושבי העיר ולתיירות פנים וחוץ), שתתרום גם למיתוג העיר, פית וח טבעי "ירוק/ סביבתי" יותר ( אווירה אחרת מכיכר עירונית) והנגשת קו המים לעיר (עקב חסימת המרינה). בנוסף נתפסת חלופת האגם כעמידה

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online