עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

07

בהבטחה שלטונית וכהזדמנות לפיתוח ענפי ספורט ימי, שימושי פנאי ונופש, מסחר ותיירות. החסרונות המרכזיים של חלופת האגם לתפיסת משתתפי הכנס, הם נושא התחזוקה היקרה ורמת הבטיחות (בעיקר החשש מטביעה באגם). חלופת הכיכר העירונית משתתפי רואים את היתרונות המרכזיים בחלופת ה כיכר בהיותה כיכר המשמשת בעיקר את תושבי העיר, על כל ופחות מבקרים /תיירים מבחוץ . הפעילות בכיכר יכולה להיות מגוונת יותר ומאפשרת מפגש בין התושבים בעיר ובכך מהווה עוגן המחזק את העירוניות . החסרונות העיקריים של חלופה זו הם החשש ממפגעים כמו רעש, לכלוך או ריחות ובעיקר חשש שהכיכר ו תוזנח תהפוך למקום שומם ומלוכלך. בנוסף יש הרואים בה הפרת הבטחה שלטונית וחוששים מתהליך זוחל של שינויי ייעוד שיביאו בסופו של דבר לבינוי ופיתוח.

מגוון הגילאים

הכינוס

מעט מאוד התייחסות הייתה בשתי החלופות לנושא הקישוריות בין אזור השצ"פ לבין מרכז העיר או לחלקים אחרים של החוף ו/או העיר, למרות שעל נושא זה הושם דגש הן בהצגת התוכנית והן בקבוצות העבודה. מוצע לקחת בחשבון את הנושא בבחינת שתי החלופות המוצעות. בהצגת שתי החלופות לא נתוני כלכליים וסביבתיים המבהירים בצורה ברורה את עלויות ההקמה ו/או התחזוקה של האגם או וכן לא את ההשפעה

הכיכר

הוצגו

הסביבתית של כל אחת מהחלופות. הדברים שעלו בהקשר זה היו אינטואיטיביים ברוב ם. היו משתתפים שציינו שאפשר לשלב בין שתי החלופות וליצר חלופת ביניים של אגם יותר קטן ורחבה עירונית לצידו .

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online