עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

2

מבוא רצועת חוף הים הינה הנכס העירוני החשוב ביותר של הע יר אשדוד.

אז מה אשדוד צריכה ?

- פארק אגם או כיכר עירונית ? סוגיה תכנונית עירונית זו עומדת לפתחה של הנהלת העיר ומליאת הועדה המקומית . סוגיה שאין לגביה הכרעה ו החלטה, וזאת במסגרת הדיונים סביב התוכנית האסטרטגית לרצועת החוף.

בישראל, גובשה תוכנית אסטרטגית

בדגש על רצועת החוף היפה

להמשיך ולקדם את אשדוד כעיר לכ ל תושביה , עיר המנצלת את נכסיה ים הטבעי

מתוך

ביותר

רצון

ל לעיר ו

החיבור והקשר

כוללת לרצועת החוף הידוק לו

תושבים.

מחדש ייעודו של השטח הציבורי הפתוח ( ה ) שצ"פ נמצא בסמוך למרינה ולמרכז העיר.

במסגרת התוכנית נבחן ,

התלבטויות באשר לתכנון זה. זאת , על רקע תפיסות עירוניות חדשות והרצון לחזק ולמצב את

שנים מאז נן יש , תיכנונו

שצ"פ זה תוכנן בזמנו כאגם מי ים, אך כעת , 02

מרכז העיר ולהפכו למוקד עירוני משמעותי , בעיר שעדיין אין לה מרכז עירוני מובחן. כחלק מההתלבטויות עלו לדיון שתי חלופות הפ – חתו י

פארק אגם או , לחלופין, כ יכר עירונית תוססת ופעילה אשר תהווה מקום מפגש והתקהלות לכלל תושבי העיר .

שיתוף הציבור בתהליכי הדגלים המרכזיים שמוביל כבר למעלה משש שנים ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי. לאור מדיניות זו הונחתה היחידה לתכנון אסטרטגי לנהל ערב מפגש והיוועצ ות עם הציבור בסוגיה תכנונית ז ו, ולשמוע את דעת הציבור בנושא שתי הח לופות, פארק אגם או כיכר עירונית. ערב ה המפגש תקיים בתאריך 011/610/62 , ונוהל ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי , בשיתוף עם חברת מודוס ומשרד האדריכלים מוריה סקלי. בחוברת זו מרוכזים כל המידע, התובנות, הית רונות החסרונות השימושי ים והפעילויות שהועלו ע"י הציבור בנוגע לשתי החלופות. הריני להגיש חוברת זו לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ולחברי הנהלת העיר בתקווה כי האמירות, התובנות והמשמעויות יעשירו את הדיון , יהוו מסד רעיוני משמעותי. וכלי תומך לקבלת ההחלטה הנכונה ביותר לעיר אשדוד . אסתי פילוס מנהלת היח' לתכנון אסטרטגי עיריית אשדוד ח תכנון ו שובה עירונית

הוא אחד

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online