עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

7

חלק השני – המשתתפים חולקו ל קבוצות דיון שהתמקדו ביתרונות ו ב חסרונות של החלופות . משתתפי הכינוס התחלקו לחמש קבוצות דיון , שהונחו על ידי צוות חברת מודוס. בכל חדר היו הדמיות של כל חלופה. המשתתפים התבקשו להגדיר םמה היתר ונות והחסרונות לכל חלופה על פי מיטב הכרתם ועל פי המידע אותו קיבלו בשלב הקודם. כבסיס לדיון הוצע למשתתפים להשוות את החלופות, בין היתר על פי הקטגוריות הבאות :  מיפוי משתמשים: את מי המרחב ? שרתמ מי המשתמשים במקום? כמה משתמשים פוטנציאלים?  סוגי פעילות: מה זמני הפ עילות במקום? (שעות, ימים, עונות וכד) מהו מגוון הפעילויות הפוטנציאלי במקום?  סוגי השפעה: רמת הבטיחות , עלויות הקמה ותחזוקה, מטרדים. הדמיה של הטיילת לאורך המסחר

 למרינה , . לעיר , למע"ר בכל קבוצה נכחו אנשי מחלקת ההנדסה בעירייה וכן אדריכליות התוכנית האסטרטגית ממשרד מוריה - סקלי. הצוותים המקצועיים ענו על שאלות והבהירו נקודות שדרשו חידוד נוסף. : חיבוריות , לים

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online