מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

הסדרת מקומות חניה קיימים

תכנון מחודש של חניון ציבורי קיים – שיפור תכנון :

תוספת החניות במסגרת הסדרת הקיים תיעשה בתשלום של קרן חניה לפי עלות של חניה עילית .-

ביצוע בפועל יעשה ע " י הרשות או מי מטעמה .

ביטול מקומות חניה ציבוריים קיימים

ביטול מקומות חניה ציבוריים בשל מיקום חניה תפעולית , רחבת כיבוי , גישת רכב פינוי אשפה ,

פריקה או העלאת נוסעים , פריקה או העלאת סחורה , או יצירת כניסה למגרש - תחושב החניה

המבוטלת במסגרת קרן חניה - עילית .

מקום חניה עוקבת

סידור מקום חניה עוקבת יותר רק במקרים בהן תקן החניה מגדיר יותר ממקום חניה 1 ליח " ד .

במקרה זה החניה העוקבת תירשם ע " ש אותם בעלים – ולא תחשב במסגרת תקן החניה .

תכנית זו כפופה להנחיות המקצועיות עבור תקנות החניה הארציות 2016

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Annual report