מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

מסמך מדיניות עירונית

בנושא פתרונות חניה

" א 38

בפרויקטי תמ

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

רקע

התשתיות העירוניות ושיפור

ההתחדשות העירונית עמו מביא

איכות

חידוש

תהליך

קיימת גם תחרות קשה

ההתחדשות

המגורים . במסגרת

המרחב

על

העירונית

תהליך

ופעילות

כמרחבי

גינון שטחי

בסביבת כגון הבניין

בטוחים

משחק

הנותר

הציבורי

וכמובן חניה פתרונות

, ביוב מתקני

גז צוברי

שנאים ,

ומיקום תשתיות :

תברואה

חדרי

החדשות והקיימות וכדומה .

לדירות

בינוי

של במתווה

התחדשות

תכניות פינוי

עירונית כחזון עירוני

אשדוד מעודדת

עיריית

ותמ " א 38.

העיר ,

פתרונות ראש חזון לאור חניה

מציג

זה מדיניות

הדוגל

תפיסה לניהול

מסמך

הציבורי .

בתחבורה ציבורית ובשיפור

המרחב

איכות

בעידוד שימוש

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

חדשות .

של 1:1

יחוס על עמדה

החניה במ " א 38

כה עד

הובילה

מצוקת השטח

לדירות

מדיניות

.

שטח מגבלת

בשל מכאניים

לפתרונות חניה

הפכו

החדשות , אך

מכאניים לכל חניה מספקים

מחד ,

בהיעדר שימוש

בפועל

הדירות

פתרונות

הציבור , באין

סכנה בחובו

בטיחותי , אשר

מתקדם , ל

חניה מפתרון

לשלום

ממשית

טומן

מפגע

משותף .

המצויים

ותחזוקה של

בשטח פתוח

מתקנים

שימוש

מסוכן , אשר

מתמודדים עם

החניות ,

להעשיר את

למעשה ,

ציבורי

מרחב

הדיירים

מלאי

במקום

הבניין .

ובהם הדיירים ילדי

עבור מפגע

מהווה

?

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

מדרג פתרונות החניה

, הוכח אם

בלבד , אלא

המגרש

יינתנו

ככלל , פתרונות

מבחינה

הפרטי

בתחום

החניה

הפרטי .

את לממש

ניתן לא

הנדסית , כי

בשטח

דרישת החניה

:

יורד עדיפות

לפי לפעול

יש אלו במקרים

בסדר

המדרג

)

בשטח ציבורי ( חניה קרן

.1 חניה עילית מגוננת -

קרקעיים ]

תת חניונים

נספח A-

) [

בשטח ציבורי ( חניה קרן

קרקעי -

.2 חניון

ראה

תת

חניה מכפילי

יאושר של פתרון

לא מקרה

בשום

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

המדיניות

הקמת חניונים – עקרונות

הבאה :

א 3( א ) ו - ( ב )

מסעיף 158

לסמכות

המדיניות

תחול

הנובעת

בהתאם

בהשתתפות

, יחויב

להתקין תקן לפי חניה מקומות

ניתן לא שבו במגרש

ההיתר

מבקש

לקריטריונים הבאים :

)

החסרים ( חניה קרן

בהתקנת

בהתאם

מקומות החנייה

מתאר )- כ - 50

ד ' (

יפחת מ 2-3

נטועים בשטח

.1 שצ " פים -

מקומות

תכנית

לפי

שלא

בלתי

קומות .

לקומה – עד 2

חניה

לבנותם במסגרת פרויקטים מתחדשים .

עניין מוצאת

מבונים ו /

.2 שב " צים -

שהרשות

או

לא

מ '. [

על 350

יעלה לא המוצע

.3

לפתרון החניה

מרחק אווירי

הרדיוסים ]

נספח B- מפת

ראה

בינוי כתועלת ציבורית

לפרויקטים של

.4

פינוי

עדיפות

2016 :

החניה

מתוך תקנות

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מיקום חניונים תת קרקעיים – כפי שאושרו ע " י נכסים , נטיעות ותשתיות

נספח A-

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

ישקל מלא פטור

מ ' מהבניין –

ציבורי של בטווח 350

מוצע לא בהם במקרים

ממקומות

פתרון לחניון

א 3( א )

מסעיף 158

" ע

לסמכות מה

לעמידה

הנובעת

בהתאם

החנייה העירוני

בתקן

החסרים

החניה

התו " ב .

ו - ( ב ) לחוק

המלצה בדבר עלות קרן החניה

יש להתייחס לתמחור של השמאי שאול לב מנובמבר 2017 ובשינויים הבאים :

- התמחור ייעשה עבור חניון טיפוסי , עם 2 קומות בממוצע

- ללא חיוב בגין מרכיב הקרקע

- חיוב חצי מעלות האחזקה המהוונת

לפיכך מומלץ לקבוע מחיר ממוצע עירוני :

עבור פתרון חנייה תת קרקעית ל - 75,000 ₪

עבור פתרון חנייה על קרקעית ל - 22,000 ₪

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

יינתן פטור חלקי , מכמות החניות החסרות בהתאם לפירוט הבא :

עד 5 מקומות חניה - תשלום מלא .

-

- מ 6 עד 10 מקומות חניה - 25% פטור מכמות החניות .

50% פטור מכמות החניות .

מקומות חניה -

מעל 10

-

חניה חלקית תעוגל כלפי מטה

• ההפחתה הינה מכמות החניות ולא משיעור ההשתתפות הכספית בהתקנתן ( תשלום קרן חניה מלא )

איסור הצמדת חניות

בכל בקשה בה פתרון החניה יכיל שימוש בתשלום של קרן , יצוין כתנאי להיתר כי

" תיאסר הצמדת מקומות חניה "

באחריות המבקש לרשום הערה זו ב רשם המקרקעין

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

גרף תשלומים עקרוני – תשלום לפי מספר החניות המעוגלות

לדוגמא ( לפי חניון תת קרקעי 75,000 ש " ח :)

:

חניה בקרן

חניה מקומות

ל הנדרש 14

פרויקט

חניות

100% = 5

לפי חניות

5 –

חניות

לפי חניות 75% = 3.75

5 -

חניות

לפי חניות 50% = 2

4 -

בפועל

'

יעשה מס לפי

מטה עיגול – 10 –

בחניון –

10.75

סה " כ ל זכאי

החניות

תשלום הקרן

לאחר

חניות

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מקומות חניה נגישים

מקומות חניה נגישים לא יחושבו כחלק ממאזן החניה הקיים במגרש , לא ימוספרו ולא יוצמדו

לדירות .

.

הבית מתשריט

חניות נגישות ירשמו כרכוש משותף באחריות מגיש הבקשה חלק

בסמכות חריגים וועדת תמרור סימון מקומות חניה לאורך רחוב גובל . במקרים אלו ביטול חניה

ציבורית או קיימת תחושב ותשולם לרשות במסגרת קרן חניה - עילית .

באחריות המבקש לסמן בתחום המגרש הפרטי את החניה הנגישה ,

בפרט סימון מאושר וכן באחריותו התקנת תמרור / שילוט בהתאם לתקנות

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

הסדרת מקומות חניה קיימים

תכנון מחודש של חניון ציבורי קיים – שיפור תכנון :

תוספת החניות במסגרת הסדרת הקיים תיעשה בתשלום של קרן חניה לפי עלות של חניה עילית .-

ביצוע בפועל יעשה ע " י הרשות או מי מטעמה .

ביטול מקומות חניה ציבוריים קיימים

ביטול מקומות חניה ציבוריים בשל מיקום חניה תפעולית , רחבת כיבוי , גישת רכב פינוי אשפה ,

פריקה או העלאת נוסעים , פריקה או העלאת סחורה , או יצירת כניסה למגרש - תחושב החניה

המבוטלת במסגרת קרן חניה - עילית .

מקום חניה עוקבת

סידור מקום חניה עוקבת יותר רק במקרים בהן תקן החניה מגדיר יותר ממקום חניה 1 ליח " ד .

במקרה זה החניה העוקבת תירשם ע " ש אותם בעלים – ולא תחשב במסגרת תקן החניה .

תכנית זו כפופה להנחיות המקצועיות עבור תקנות החניה הארציות 2016

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

' רובע ו

רובע א '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

P

' רובע ו

רובע ב '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

P

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

' רובע ו

רובע ג '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

' רובע ו

רובע ד '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

' רובע ו

רובע ה '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

רובע ו '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

רובע יא '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

חניון תת קרקעי מוצע

Made with FlippingBook Annual report