מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

מדרג פתרונות החניה

, הוכח אם

בלבד , אלא

המגרש

יינתנו

ככלל , פתרונות

מבחינה

הפרטי

בתחום

החניה

הפרטי .

את לממש

ניתן לא

הנדסית , כי

בשטח

דרישת החניה

:

יורד עדיפות

לפי לפעול

יש אלו במקרים

בסדר

המדרג

)

בשטח ציבורי ( חניה קרן

.1 חניה עילית מגוננת -

קרקעיים ]

תת חניונים

נספח A-

) [

בשטח ציבורי ( חניה קרן

קרקעי -

.2 חניון

ראה

תת

חניה מכפילי

יאושר של פתרון

לא מקרה

בשום

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Annual report