מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

חדשות .

של 1:1

יחוס על עמדה

החניה במ " א 38

כה עד

הובילה

מצוקת השטח

לדירות

מדיניות

.

שטח מגבלת

בשל מכאניים

לפתרונות חניה

הפכו

החדשות , אך

מכאניים לכל חניה מספקים

מחד ,

בהיעדר שימוש

בפועל

הדירות

פתרונות

הציבור , באין

סכנה בחובו

בטיחותי , אשר

מתקדם , ל

חניה מפתרון

לשלום

ממשית

טומן

מפגע

משותף .

המצויים

ותחזוקה של

בשטח פתוח

מתקנים

שימוש

מסוכן , אשר

מתמודדים עם

החניות ,

להעשיר את

למעשה ,

ציבורי

מרחב

הדיירים

מלאי

במקום

הבניין .

ובהם הדיירים ילדי

עבור מפגע

מהווה

?

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Annual report