מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

רקע

התשתיות העירוניות ושיפור

ההתחדשות העירונית עמו מביא

איכות

חידוש

תהליך

קיימת גם תחרות קשה

ההתחדשות

המגורים . במסגרת

המרחב

על

העירונית

תהליך

ופעילות

כמרחבי

גינון שטחי

בסביבת כגון הבניין

בטוחים

משחק

הנותר

הציבורי

וכמובן חניה פתרונות

, ביוב מתקני

גז צוברי

שנאים ,

ומיקום תשתיות :

תברואה

חדרי

החדשות והקיימות וכדומה .

לדירות

בינוי

של במתווה

התחדשות

תכניות פינוי

עירונית כחזון עירוני

אשדוד מעודדת

עיריית

ותמ " א 38.

העיר ,

פתרונות ראש חזון לאור חניה

מציג

זה מדיניות

הדוגל

תפיסה לניהול

מסמך

הציבורי .

בתחבורה ציבורית ובשיפור

המרחב

איכות

בעידוד שימוש

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Annual report