מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

ישקל מלא פטור

מ ' מהבניין –

ציבורי של בטווח 350

מוצע לא בהם במקרים

ממקומות

פתרון לחניון

א 3( א )

מסעיף 158

" ע

לסמכות מה

לעמידה

הנובעת

בהתאם

החנייה העירוני

בתקן

החסרים

החניה

התו " ב .

ו - ( ב ) לחוק

המלצה בדבר עלות קרן החניה

יש להתייחס לתמחור של השמאי שאול לב מנובמבר 2017 ובשינויים הבאים :

- התמחור ייעשה עבור חניון טיפוסי , עם 2 קומות בממוצע

- ללא חיוב בגין מרכיב הקרקע

- חיוב חצי מעלות האחזקה המהוונת

לפיכך מומלץ לקבוע מחיר ממוצע עירוני :

עבור פתרון חנייה תת קרקעית ל - 75,000 ₪

עבור פתרון חנייה על קרקעית ל - 22,000 ₪

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Annual report