מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

יינתן פטור חלקי , מכמות החניות החסרות בהתאם לפירוט הבא :

עד 5 מקומות חניה - תשלום מלא .

-

- מ 6 עד 10 מקומות חניה - 25% פטור מכמות החניות .

50% פטור מכמות החניות .

מקומות חניה -

מעל 10

-

חניה חלקית תעוגל כלפי מטה

• ההפחתה הינה מכמות החניות ולא משיעור ההשתתפות הכספית בהתקנתן ( תשלום קרן חניה מלא )

איסור הצמדת חניות

בכל בקשה בה פתרון החניה יכיל שימוש בתשלום של קרן , יצוין כתנאי להיתר כי

" תיאסר הצמדת מקומות חניה "

באחריות המבקש לרשום הערה זו ב רשם המקרקעין

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Annual report