מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

גרף תשלומים עקרוני – תשלום לפי מספר החניות המעוגלות

לדוגמא ( לפי חניון תת קרקעי 75,000 ש " ח :)

:

חניה בקרן

חניה מקומות

ל הנדרש 14

פרויקט

חניות

100% = 5

לפי חניות

5 –

חניות

לפי חניות 75% = 3.75

5 -

חניות

לפי חניות 50% = 2

4 -

בפועל

'

יעשה מס לפי

מטה עיגול – 10 –

בחניון –

10.75

סה " כ ל זכאי

החניות

תשלום הקרן

לאחר

חניות

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Annual report