מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

מקומות חניה נגישים

מקומות חניה נגישים לא יחושבו כחלק ממאזן החניה הקיים במגרש , לא ימוספרו ולא יוצמדו

. לדירות

חניות נגישות ירשמו כרכוש משותף באחריות מגיש הבקשה חלק מתשריט . הבית

בסמכות חריגים וועדת תמרור סימון מקומות חניה לאורך רחוב גובל . במקרים אלו ביטול

חניה ציבורית או קיימת תחושב ותשולם לרשות במסגרת קרן חניה . עילית -

באחריות המבקש לסמן בתחום המגרש הפרטי את החניה הנגישה ,

בפרט סימון מאושר וכן באחריותו התקנת תמרור / שילוט בהתאם לתקנות

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter