מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

מסמך מדיניות עירונית

בנושא פתרונות חניה

38

בפרויקטי א "תמ

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

רקע

התשתיות העירוניות ושיפור איכות

תהליך ההתחדשות העירונית חידוש עמו מביא

תחרות על קשה

גם קיימת

. המגורים במסגרת תהליך ההתחדשות העירונית

כמרחבי משחק ופעילות

גינון שטחי

המרחב הציבורי הנותר בסביבת הבניין כגון

מתקני ביוב תברואה וכמובן

,גז צוברי

, שנאים

: תשתיות חדרי

בטוחים ומיקום

פתרונות חניה לדירות החדשות והקיימות וכדומה .

בינוי פינוי

עיריית אשדוד מעודדת התחדשות עירונית כחזון עירוני במתווה תכניות של

38.

ותמ א"

, העיר הדוגל

ראש חזון

מציג תפיסה לניהול פתרונות לאור חניה

זה מדיניות

מסמך

. הציבורי

בעידוד שימוש בתחבורה ציבורית ובשיפור איכות המרחב

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

. חדשות מצוקת השטח

של 1:1 לדירות

38 יחוס על עמדה

מדיניות א"במ החניה

כה עד

. שטח

הובילה לפתרונות חניה מכאניים בשל מגבלת

בהיעדר שימוש

הדירות בפועל אך , החדשות

, מחד פתרונות מכאניים מספקים לכל חניה

, בטיחותי אשר טומן בחובו סכנה ממשית לשלום

מפגע ל, מתקדם

הפכו מפתרון חניה

. משותף

המצויים בשטח פתוח

, הציבור באין שימוש ותחזוקה מתקנים של

, מסוכן

ציבורי

, החניות הדיירים מתמודדים מרחב עם

, למעשה במקום להעשיר מלאי את

. הבניין

הדיירים ובהם ילדי

עבור מפגע

אשר מהווה

?

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

מדרג פתרונות החניה

מבחינה

, בלבד הוכח אם , אלא

, ככלל פתרונות החניה יינתנו בתחום המגרש הפרטי

לממש את דרישת החניה בשטח הפרטי וכי החניות סך

, הנדסית ניתן לא כי

50% מסך החניות הנדרשות בדירות החדשות

הנדרשות לקרן על עולה אינו חניה

בפרויקט .

לפעול לפי המדרג בסדר עדיפות יורד :

במקרים ישאלו

בשטח ) חניה קרן ( ציבורי

- מגוננת

עילית חניה

.1

חניונים תת

נספח A-

ראה [

בשטח ) חניה קרן ( ציבורי

- קרקעי

.2 תת חניון

] קרקעיים

חניה

יאושר מכפילי של פתרון

לא מקרה

בשום

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

הקמת חניונים – עקרונות המדיניות

: הבאה

תחול המדיניות

בהתאם לסמכות הנובעת מסעיף 158 א 3( )ב(-ו)א

יחויב מבקש ההיתר בהשתתפות

להתקין מקומות ,תקן לפי חניה

במגרש ניתן לא שבו

: הבאים

בהתאם לקריטריונים

בהתקנת מקומות החנייה ) חניה קרן ( החסרים

50

תכנית -כ-) מתאר

מ 2-3 לפי ('ד

יפחת שלא

בלתי נטועים בשטח

.1 - פים"שצ

. קומות

2

מקומות חניה עד– לקומה

שהרשות מוצאת עניין לבנותם במסגרת פרויקטים

או/ו מבונים

.2 לא -צים"שב

מתחדשים .

על 350 .'מ ראה [

.3 מרחק אווירי לפתרון החניה יעלה לא המוצע

] הרדיוסים

נספח B- מפת

כתועלת ציבורית

.4 עדיפות לפרויקטים בינוי פינוי של

2016 :

מתוך תקנות החניה

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מיקום חניונים תת קרקעיים – כפי שאושרו ע " י נכסים , נטיעות ותשתיות

נספח A-

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

פטור מלא

ישקל – מהבניין

פתרון לחניון ציבורי בטווח של 350 'מ

במקרים מוצע לא בהם

הנובעת

ממקומות החניה החסרים לעמידה בתקן החנייה העירוני בהתאם לסמכות ע"מה

לחוק .ב"התו

מסעיף 158 א 3( )ב(-ו)א

המלצה בדבר עלות קרן החניה

יש להתייחס לתמחור של השמאי שאול לב מנובמבר 2017 ובשינויים הבאים :

- התמחור ייעשה עבור חניון טיפוסי , עם 2 קומות בממוצע

חיוב בגין מרכיב הקרקע

ללא -

מעלות האחזקה המהוונת

חצי חיוב

-

לפיכך מומלץ לקבוע מחיר ממוצע עירוני :

עבור פתרון חנייה תת קרקעית -ל 75,000 ₪

עבור פתרון חנייה על קרקעית -ל 22,000 ₪

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

יינתן פטור חלקי , מכמות החניות החסרות בהתאם לפירוט הבא :

5 מקומות חניה - תשלום מלא .

עד -

6 עד 10 מקומות חניה - 25% פטור מכמות החניות .

מ -

50% פטור מכמות החניות .

מקומות חניה -

- מעל 10

חניה חלקית תעוגל כלפי מטה

• ההפחתה הינה מכמות החניות ולא משיעור ההשתתפות הכספית בהתקנתן ( תשלום קרן חניה מלא )

איסור הצמדת חניות

בכל בקשה בה פתרון החניה יכיל שימוש בתשלום של קרן , יצוין כתנאי להיתר כי

" תיאסר הצמדת מקומות חניה "

באחריות המבקש לרשום הערה זו ב רשם המקרקעין

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

גרף תשלומים עקרוני – תשלום לפי מספר החניות המעוגלות

( לדוגמא לפי חניון תת קרקעי 75,000 ):ח"ש

: חניה

14 מקומות חניה בקרן

ל הנדרש

פרויקט

חניות

100% =5

לפי חניות

5–

חניות

75%= 3.75

לפי חניות

5-

חניות

50%=2

לפי חניות

4-

החניות בפועל

תשלום הקרן יעשה 'מס לפי

– מטה 10–

עיגול

10.75 חניות לאחר – בחניון

ל זכאי כ"סה

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

מקומות חניה נגישים

מקומות חניה נגישים לא יחושבו כחלק ממאזן החניה הקיים במגרש , לא ימוספרו ולא יוצמדו

. לדירות

חניות נגישות ירשמו כרכוש משותף באחריות מגיש הבקשה חלק מתשריט . הבית

בסמכות חריגים וועדת תמרור סימון מקומות חניה לאורך רחוב גובל . במקרים אלו ביטול

חניה ציבורית או קיימת תחושב ותשולם לרשות במסגרת קרן חניה . עילית -

באחריות המבקש לסמן בתחום המגרש הפרטי את החניה הנגישה ,

בפרט סימון מאושר וכן באחריותו התקנת תמרור / שילוט בהתאם לתקנות

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

הסדרת מקומות חניה קיימים

תכנון מחודש של חניון ציבורי קיים – שיפור תכנון :

תוספת החניות במסגרת הסדרת הקיים תיעשה בתשלום של קרן חניה לפי עלות של חניה

ביצוע בפועל יעשה "ע י הרשות או מי מטעמה .

-. עילית

ביטול מקומות חניה ציבוריים קיימים

ביטול מקומות חניה ציבוריים בשל מיקום חניה תפעולית , רחבת כיבוי , גישת רכב פינוי

, אשפה פריקה או העלאת נוסעים , פריקה או העלאת סחורה , או יצירת כניסה למגרש -

תחושב החניה המבוטלת במסגרת קרן חניה . עילית -

מקום חניה עוקבת

סידור מקום חניה עוקבת יותר רק במקרים בהן תקן החניה מגדיר יותר ממקום חניה 1 . ד" ליח

במקרה זה החניה העוקבת תירשם ע " ש אותם בעלים – ולא תחשב במסגרת תקן החניה .

תכנית זו כפופה להנחיות המקצועיות עבור תקנות החניה הארציות 2016

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

' רובע ו

' רובע א

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

P

' רובע ו

' רובע ב

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

P

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

' רובע ו

' רובע ג

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

' רובע ו

' רובע ד

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

' רובע ו

' רובע ה

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

' רובע ו

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

' רובע יא

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

חניון תת קרקעי מוצע

Made with FlippingBook Online newsletter