מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

הקמת חניונים – עקרונות המדיניות

: הבאה

תחול המדיניות

בהתאם לסמכות הנובעת מסעיף 158 א 3( )ב(-ו)א

יחויב מבקש ההיתר בהשתתפות

להתקין מקומות ,תקן לפי חניה

במגרש ניתן לא שבו

: הבאים

בהתאם לקריטריונים

בהתקנת מקומות החנייה ) חניה קרן ( החסרים

50

תכנית -כ-) מתאר

מ 2-3 לפי ('ד

יפחת שלא

בלתי נטועים בשטח

.1 - פים"שצ

. קומות

2

מקומות חניה עד– לקומה

שהרשות מוצאת עניין לבנותם במסגרת פרויקטים

או/ו מבונים

.2 לא -צים"שב

מתחדשים .

על 350 .'מ ראה [

.3 מרחק אווירי לפתרון החניה יעלה לא המוצע

] הרדיוסים

נספח B- מפת

כתועלת ציבורית

.4 עדיפות לפרויקטים בינוי פינוי של

2016 :

מתוך תקנות החניה

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter