מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

מדרג פתרונות החניה

מבחינה

, בלבד הוכח אם , אלא

, ככלל פתרונות החניה יינתנו בתחום המגרש הפרטי

לממש את דרישת החניה בשטח הפרטי וכי החניות סך

, הנדסית ניתן לא כי

50% מסך החניות הנדרשות בדירות החדשות

הנדרשות לקרן על עולה אינו חניה

בפרויקט .

לפעול לפי המדרג בסדר עדיפות יורד :

במקרים ישאלו

בשטח ) חניה קרן ( ציבורי

- מגוננת

עילית חניה

.1

חניונים תת

נספח A-

ראה [

בשטח ) חניה קרן ( ציבורי

- קרקעי

.2 תת חניון

] קרקעיים

חניה

יאושר מכפילי של פתרון

לא מקרה

בשום

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter