מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

מיקום חניונים תת קרקעיים – כפי שאושרו ע " י נכסים , נטיעות ותשתיות

נספח A-

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter