מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

פטור מלא

ישקל – מהבניין

פתרון לחניון ציבורי בטווח של 350 'מ

במקרים מוצע לא בהם

הנובעת

ממקומות החניה החסרים לעמידה בתקן החנייה העירוני בהתאם לסמכות ע"מה

לחוק .ב"התו

מסעיף 158 א 3( )ב(-ו)א

המלצה בדבר עלות קרן החניה

יש להתייחס לתמחור של השמאי שאול לב מנובמבר 2017 ובשינויים הבאים :

- התמחור ייעשה עבור חניון טיפוסי , עם 2 קומות בממוצע

חיוב בגין מרכיב הקרקע

ללא -

מעלות האחזקה המהוונת

חצי חיוב

-

לפיכך מומלץ לקבוע מחיר ממוצע עירוני :

עבור פתרון חנייה תת קרקעית -ל 75,000 ₪

עבור פתרון חנייה על קרקעית -ל 22,000 ₪

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter