מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

' רובע ו

' רובע ג

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

Made with FlippingBook Online newsletter