מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

יינתן פטור חלקי , מכמות החניות החסרות בהתאם לפירוט הבא :

5 מקומות חניה - תשלום מלא .

עד -

6 עד 10 מקומות חניה - 25% פטור מכמות החניות .

מ -

50% פטור מכמות החניות .

מקומות חניה -

- מעל 10

חניה חלקית תעוגל כלפי מטה

• ההפחתה הינה מכמות החניות ולא משיעור ההשתתפות הכספית בהתקנתן ( תשלום קרן חניה מלא )

איסור הצמדת חניות

בכל בקשה בה פתרון החניה יכיל שימוש בתשלום של קרן , יצוין כתנאי להיתר כי

" תיאסר הצמדת מקומות חניה "

באחריות המבקש לרשום הערה זו ב רשם המקרקעין

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter