מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

גרף תשלומים עקרוני – תשלום לפי מספר החניות המעוגלות

( לדוגמא לפי חניון תת קרקעי 75,000 ):ח"ש

: חניה

14 מקומות חניה בקרן

ל הנדרש

פרויקט

חניות

100% =5

לפי חניות

5–

חניות

75%= 3.75

לפי חניות

5-

חניות

50%=2

לפי חניות

4-

החניות בפועל

תשלום הקרן יעשה 'מס לפי

– מטה 10–

עיגול

10.75 חניות לאחר – בחניון

ל זכאי כ"סה

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter