מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

. חדשות מצוקת השטח

של 1:1 לדירות

38 יחוס על עמדה

מדיניות א"במ החניה

כה עד

. שטח

הובילה לפתרונות חניה מכאניים בשל מגבלת

בהיעדר שימוש

הדירות בפועל אך , החדשות

, מחד פתרונות מכאניים מספקים לכל חניה

, בטיחותי אשר טומן בחובו סכנה ממשית לשלום

מפגע ל, מתקדם

הפכו מפתרון חניה

. משותף

המצויים בשטח פתוח

, הציבור באין שימוש ותחזוקה מתקנים של

, מסוכן

ציבורי

, החניות הדיירים מתמודדים מרחב עם

, למעשה במקום להעשיר מלאי את

. הבניין

הדיירים ובהם ילדי

עבור מפגע

אשר מהווה

?

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter