מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

הסדרת מקומות חניה קיימים

תכנון מחודש של חניון ציבורי קיים – שיפור תכנון :

תוספת החניות במסגרת הסדרת הקיים תיעשה בתשלום של קרן חניה לפי עלות של חניה

ביצוע בפועל יעשה "ע י הרשות או מי מטעמה .

-. עילית

ביטול מקומות חניה ציבוריים קיימים

ביטול מקומות חניה ציבוריים בשל מיקום חניה תפעולית , רחבת כיבוי , גישת רכב פינוי

, אשפה פריקה או העלאת נוסעים , פריקה או העלאת סחורה , או יצירת כניסה למגרש -

תחושב החניה המבוטלת במסגרת קרן חניה . עילית -

מקום חניה עוקבת

סידור מקום חניה עוקבת יותר רק במקרים בהן תקן החניה מגדיר יותר ממקום חניה 1 . ד" ליח

במקרה זה החניה העוקבת תירשם ע " ש אותם בעלים – ולא תחשב במסגרת תקן החניה .

תכנית זו כפופה להנחיות המקצועיות עבור תקנות החניה הארציות 2016

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter