מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

' רובע ו

' רובע ב

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

P

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

Made with FlippingBook Online newsletter