מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

' רובע ו

' רובע א

רדיוס 350 'מ

איתור בקשה לחניה

צ" מתח

טווח 200 ' מ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

P

Made with FlippingBook Online newsletter