מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

פירוט: צוותי התערבות בשלב המיידי-משימות עיקריות 2.1.2.1

מוקד עירוני – מנהל את השלב המיידי באירוע רב זירתי עד לשלב הזעקת הכוחות והעברת מקל למהר"פ, ובזירה בודדת עד לשלב וידוא הגעת הכוחות והעברת מקל למהר"פ. פיקוח עירוני - סגירת צירים, לפי בקשת המשטרה, בידוד הזירה וסד"צ לפי בקשת ובתיאום עם המשטרה, מתייצביםבמטהמשימתי-רובעי, לחילופין במקומותשנקבעו בתיאוםבין הקב"טלמת"ח. בטחון ושיטור עירוני - סגירת צירים, בידוד הזירה וסד"צ, לפי בקשת ובתיאום עם המשטרה. מטה משימתי רובעי - מגיע לזירה עם כל בעלי התפקידים, ופורס במיקום לפי הנחיות מפקד הזירה )2 – (מצ"ב סד"פ- מטה משימתי נספח צוות ניהול מטה משימתי רובעי - צוותי התערבות והצוותים המקצועיים חוברים לראש המנהלת ), (צוותי ההתערבות מחנים הרכבים צומת אחת נוספת יותר רחוקה, מהצומת +20' במקביל, (עד ק שנסגרה / נחסמה). תוך הבטחת צירים פנויים. ראש המטה המשימתי - רובעי - פורש וקולט את צוותי ההתערבות והצוותים המקצועיים, ומתחיל לעבוד מחוץ לסס"ל. במקביל, מודיע ועומד לרשות מפקד הזירה, לרבות אמצעי ומשאבי הרשות המקומית ע"פ דרישה ממפקד הזירה. צוות התערבות תשתיות - לבחינת תשתיות מסכנות חיים: חשמל, גז, נזק הנדסי, (מתייצבים במטה משימתי-רובעי). צוות רווחה - לטיפול באוכלוסייה באזור האירוע, מעגל ראשון ומעגל שני, (מתייצבים במטה המשימתי). צוות מידע לציבור - מידע לאחור למכלול מידע לציבור וריכוז מול נציגי התקשורת, (מתייצבים במטה משימתי). חפ"ק ראש העיר: רוה"ע, קב"ט ודובר יוצאים לזירה – מייד עם אימות האיתור ותעדוף הזירות 2.1.3 לפי חומרתן. באחריות- דוד בן שטרית (בטחון). לפי מוכנות מרכז ההפעלה ועם הזעקת הכוחות המידיים וצוות ההתערבות או הגעת כל הכוחות 2.1.4 של השלב המיידי לזירה, מסמן את הרגע להעברת מקל מסודרת ומתואמת למרה"פ. הרמ"ט מסיים את תיאום כוחות התגובה לשלב המיידי, אם במוקד ואם במרכז ההפעלה, מדווח 2.1.5 למרה"פ / מוקד ויוצא לזירה, (ניהול, תפעול). .60 + ' הערכת מצב ראשונית באחריות רוה"ע/ רמ"ט לאחר אירוע נפילה עם משמעות כ- עד ק 2.1.6 * לאחר הערכת המצב - דף מסרים הסברה ופעולות נדרשות הכרחיות דחופות ותחילת עבודה בתאים. * לאחר הערכת המצב, חפ"ק ראש העיר חוזר לזירה או נע בין זירות. זירות בכשירות מלאה 6- ווידוא כשירות - מטות משימתיים וצוותי התערבות בהרכב מלא ל 2.1.7 ובכוננות, לקריאה. שעות מהאזעקה. 3 ראשי מכלולים יוצאים לזירות משמעותיות להתרשמות בלתי אמצעית עד 2.1.8

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software